TRYGGERE TERAPEUTER I MØTE MED ANTISOSIALE

Antisosial personlighetsforstyrrelse (ASDP) er kjent for å være vanskelig å behandle. Behandling for ASPD er omdiskutert og mangler evidens. Blant flere årsaker til behandlingsvansker rundt ASPD, er negativ motoverføring hos helsepersonell ett sentralt tema. Mentaliseringsbasert behandling (MBT) antas å være en egnet behandling for ASPD. Fra en pågående pilotstudie på MBT med rusmisbrukende ASPD-pasienter, utforsker vi terapeuterfaringer. Fire erfarne MBT-terapeuter utførte sammen med forskeren en fokusgruppe sammen. Terapeutene var selv med på å utføre denne studien som en autoetnografisk studie, med tematiske analyser som metodisk tilnærming. Ettersom denne studien innebar en kvalitativ undersøkelse av egen praksis, ble refleksivitet rundt prosessene utført. Målet var å utforske følgende i dybden: Terapeuterfaringer og terapeutens velvære i MBT-ASPD. Vi fant fire hovedtemaer om terapeuterfaringer: i) å oppnå trygghet ved å bli bedre kjent med dem; ii) å få samarbeid gjennom klare grenser og en ikke-dømmende holdning; iii) skiftende indre grenser; og iv) timing av intervensjoner i en høyhastighetskultur. Disse fire temaene peker på ulike terapeuterfaringer man kan ha i MBT-ASPD. Våre funn stemmer godt overens med den kliniske litteraturen om ASPD, funnene innebærer at kliniske team bør ha fokus på terapeutmotoverføring og utbrenthet, sikre at terapeuter opprettholder grenser og åpenhet i behandlingen av ASPD, og at terapeuter opplever vitaliserende følelser i terapeutisk arbeid med denne gruppen.

Les mer her: https://www.researchinpsychotherapy.org/index.php/rpsy/article/view/649

Comments are closed.