SMIDIG LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING FOR Å OPPNÅ INNOVASJON

Hvilke lederutfordringer oppstår ved en endring fra tradisjonell til smidig organisering – og hvordan kan ledere håndtere disse? I denne artikkelen undersøker vi hva dette innebærer på toppledelses-, organisasjons- og teamnivå, samt hvilke grep lederne kan gjøre for å lykkes. Dette ser vi på i et postheroisk ledelsesperspektiv der ledelse sees på som en kollektiv prosess bestående av både formelle og uformelle aktører på flere nivåer som gjennom ulike aktiviteter over tid utvikler smidighet i organisasjonen. Vi bruker en utviklingsprosess fra Universitetet i Bergen (UiB), programmet UiB Tjenesteutvikling, som skal fremme smidighet og fleksibilitet for å gi bedre støtte til kjernevirksomheten som case. Funnene viser at ledelse er overraskende forskjellig på ulike nivåer, men at det er summen av transformative aktiviteter på tvers av nivåer som bidrar til å skape organisatorisk smidighet.

Les mer her:

Smidig ledelse og organisasjonsutvikling for å oppnå innovasjon | Magma (econa.no)

Comments are closed.