KVINNERS ERFARING MED MENTALISERINGSBASERT TERAPI

Dette studiet undersøker sentrale psykologiske endringsprosesser for kvinnelige pasienter med emosjonelt ustabile personlighetstrekk og ruslidelser som har gått i mentaliseringsbasert terapi (MBT). Semi-strukturerte kvalitative intervju med 13 deltakere er gjennomført og fokuset i intervjuene var deltakernes opplevelser fra MBT. Metoden anvendt i denne studien var tematisk analyse innenfor en hermeneutisk-fenomenologisk epistemologi, refleksivitet var sentralt i analysen.

I studiet fant vi følgende kategorier av psykologiske endringsprosesser som var sentrale i opplevelse av MBT: å føle følelsen, å tenke tanken helt igjennom, å se meg gjennom deg, å se deg utenfor meg og mine dårlige følelser. Funnene passer overens med teoretiske antakelser om at mentalisering er en sentral endringsprosess i MBT for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsproblematikk, sammen med at funnene demonstrerer det kompliserte samspillet mellom forskjellige aspekter av mentalisering.

Les mer her: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10503307.2017.1325021

Comments are closed.