DISORGANISERT TILKNYTNING OG EFFEKTEN AV TERAPI

Et disorganisert tilknytningsmønster finnes blant flere alvorlige psykiske lidelser, og spesielt for pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Det er karakterisert av gjennomgående mentaliseringsvansker, som gjør relasjoner til andre og seg selv svært vanskelig. Det er ingen evidens på en anbefalt terapeutisk tilnærming for denne problematikken. I dette studiet beskriver vi en vellykket behandling av en kvinnelig pasient (28) med schizotyp og unnvikende personlighetsforstyrrelse, sammen med emosjonelt ustabile trekk og rusavhengighet. Hun deltok i pilotstudien fra Bergensklinikkene om mentaliseringsbasert terapi for pasienter med ruslidelser og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Vi drøfter de mulige terapeutiske strategiene og intervensjonene som mest sannsynlig medierte endringen for denne pasienten, med spesielt fokus på den mentaliserende holdning, arbeid i overføringen, håndtering av motoverføring, og reparering av alliansebrudd.

Les mer her: https://link.springer.com/article/10.1007/s10879-013-9246-8

Comments are closed.